Newsletter / TS Raport 
Zamów

Projektowanie eksperymentu DOE z VARIMOS 

14 lutego 2016

Varimos® łączy symulację formowania wtryskowego Cadmould® 3D-F firmy Simcon z optymalizacją jakości i systemem kontroli CQC® firmy Dr. Gierth Ingenieurgesell-schaft. Od 25 lat te dwie firmy są uważane za pionierów na rynku formowania wtryskowego i posiadają unikalną na skalę światową wiedzę w zakresie technologii symulacji wirtualnej, a także optymalizacji rzeczywistych procesów i monitorowania produkcji. Obecnie wiele firm na rynku samochodowym, medycznym czy pakowania żywności korzysta z zalet Varimos®.

W trakcie opracowywania nowego produktu podejmowanych jest wiele decyzji. Cała sztuka, aby decyzje te były właściwe, tak by minimalizować koszty i czas wprowadzenia wyrobu na rynek. Aby to osiągnąć, zwykle stosuje się metodę „prób i błędów”.

SKRÓĆ CZAS ORAZ MINIMALIZUJ KOSZTY
Na szczęście istnieje inny, bardziej skuteczny sposób podejmowania właściwych decyzji w odniesieniu do projektowania detalu, narzędzia czy samego procesu wtrysku - sposób, który skraca czas wprowadzenia wyrobu na rynek i obniża koszty. Dzięki wykorzystaniu programów symulacyjnych, potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas produkcji wyprasek, są rozpoznawane i poprawiane już na modelu CAD, na wirtualnej wyprasce. Daje to lepsze efekty w porównaniu do wykonywania zmian na gotowej formie.

VARIMOS® (Virtual and Real Injection Moulding Optimisation System) - jest oprogramowaniem zarówno do symulacji wirtualnej jak i monitorowania rzeczywistej produkcji wyprasek. Wykorzystywany jest przez cały proces produkcyjny, służy do automatycznej optymalizacji wypraski, formy i procesu produkcji.

System VARIMOS® do optymalizacji wykorzystuje metodę DOE (ang. DOE – Design Of Experiments), która umożliwia nie tylko przeprowadzenie analiz dla różnych parametrów procesu wtryskiwania, ale również zmiany w geometrii detalu jak na przykład  rubości ścian czy położenia punktu wtrysku. Analizowane są różne konfi guracje parametrów procesu, tak by dzięki specjalnemu matematycznemu algorytmowi zoptymalizować detal, formę czy proces.


SYMULACJA DAJE WIEDZĘ, WIEDZA DAJE EFEKTY
Wyniki wszystkich wykonanych symulacji są gromadzone w VARIMOS® i automatycznie analizowane. W ten sposób system buduje bazę wiedzy, która stanowi podstawę podejmowania odpowiednich decyzji i osiąganiajak najlepszych wyników.

Projektowanie eksperymentu (ang. DOE – Design Of Experiments) jest jedną z najskuteczniejszych i zarazem najbardziej zaawansowanych metod badania wpływu różnorodnych zmiennych wejściowych w procesie na wynik analizowanego procesu. Metoda ta może być wykorzystana do zgłębienia wiedzy na temat nowo projektowanych procesów lub wyrobów oraz do doskonalenia już istniejących.


DOE jest narzędziem, za pomocą, którego możliwe jest ustalenie źródłowej przyczyny problemu, poprzez identyfi kację zmiennych mających istotne znaczenie z punktu widzenia analizowanego zagadnienia. Może być wykorzystywane do identyfikacji czynników wpływających na proces, oceny wielkości tego wpływu oraz wzajemnej relacji (interakcji) pomiędzy czynnikami. Projektowanie
eksperymentu może również zostać wykorzystane w celu określenia konkretnych poziomów, na jakich powinny zostać ustawione te zmienne, aby zoptymalizować wynik procesu.

ZASADY DZIAŁANIA VARIMOSA:

 • Projektant określa cel, a Varimos® automatycznie ustala optymalne rozwiązanie.
 • Cały proces rozwoju produktu jest optymalizowany, od fazy projektowania do produkcji seryjnej.
 • System opracowuje unikalne i kompleksowe know-how poprzez połączenie symulacji formowania wtryskowego Cadmould® 3D-F i systemu kontroli jakości CQC® Quality Control System.
 • Dzięki Varimos® określone właściwości produktu, takie jak wymiary lub czas cyklu są optymalizowane automatycznie, poprzez ukierunkowaną kontrolę procesu i kompensację skurczu i deformacji detalu.
 • Ukierunkowane wariacje dotyczące geometrii i parametrów procesu pozwalają Varimos® na utworzenie jednoznacznej i kompleksowej podstawy know-how.
 • Varimos® to jedyny system, który w pełni wykorzystuje zalety symulacji i uwzględnia dane, które do tej pory nie były przetwarzane.
 • Varimos® gwarantuje automatyczne znalezienie optymalnego rozwiązania na początku każdego etapu planowania procesu.
 • Natychmiast można zauważyć znaczne oszczędności czasu i pieniędzy poprzez unikanie błędów i ograniczenie nakładów na wprowadzanie poprawek.

ZALETY VARIMOS: JAKOŚĆ OD SAMEGO POCZĄTKU

 • Automatyczna, ukierunkowana optymalizacja części, form oraz procesu formowania z tworzyw sztucznych
 • Minimalizacja pętli powtarzania
 • Ograniczenie kosztów rozwoju i produkcji
 • Osiągniecie etapu produkcji seryjnej o połowę szybciej
 • W 100% automatyczna kontrola jakości i dokumentacja (np. do użycia przy audytach)
 • Optymalne zużycie środków dzięki jasno określonym procesom projektowym i zakresom odpowiedzialności

Artykuł ukazał się w TS 76/2016

 

 

Na górę